Bellamystraat te Utrecht

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Start werkzaamheden: 9 maart 2020
Oplevering: 14 weken na aanvangsdatum

Werkzaamheden in hoofdlijnen:

  • het opnemen van straatmeubilair;
  • het opnemen van open verhardingen;
  • het leggen van een RWA-riool (incl. bijkomend grondwerk);
  • het terugplaatsen van verhardingen;
  • het terugplaatsen van straatmeubilair;
  • verrichten van werkzaamheden van algemene aard;
  • het onderhouden van bovengenoemde werken.

De laatste jaren heeft de gemeente steeds vaker te maken met zware regenbuien. In een korte tijd moet veel regenwater worden afgevoerd door de bestaande riolering. De gemeente ontvangt dan meldingen van wateroverlast. Vooral souterrainwoningen blijken kwetsbaar te zijn voor regenwater dat niet goed kan wegstromen naar de riolering. De aanleg van een apart hemelwaterriool voorkomt een onnodige belasting van het bestaande riool en bovendien gaat er geen schoon water naar de rioolwaterzuivering. Een apart hemelwaterriool biedt de mogelijkheid om meer regenwater af te voeren naar open water waardoor er minder kans op wateroverlast is.

Daarnaast is een deel van het transportriool in de Weersingel OZ, Bellamystraat en de Valkstraat (gedeeltelijk) aan onderhoud toe. Dit gebeurt in de vorm van relining waarbij de bestaande riolering wordt voorzien van een kous en de huisaansluitingen waar mogelijk worden vervangen.

Utrecht wil een gezonde stad zijn. Een gezonde stad betekent voor Utrecht o.a. een stad met een lage milieubelasting, zowel ten aanzien van klimaat als luchtkwaliteit. De gemeente wil uitstoot van luchtverontreinigende stoffen voor diesel aangedreven werktuigen, die voor dit werk worden ingezet, zoveel mogelijk beperken. Toepassen van de CO2- prestatieladder is een van de middelen om een indirecte bijdrage te leveren aan het verminderen van de CO2 – uitstoot van de gemeente. Wij hebben het hoogst haalbare niveau, te weten niveau 5, op deze ladder.